مدل کسب و کار اشتراکی

54,000 تومان

مدل کسب و کار اشتراکی

54,000 تومان

مدل کسب و کار اشتراکی

نویسنده: جان واریلو

مترجم: علی نجار

تاریخ انتشار: زمستان 97

برای هر کسب و کاری مشترکان بهتر از مشتریان اند. شرکت های هوشمند با استفاده از مدل کسب و کار اشتراکی به ایجاد جریان های درآمدیِ تکرارشونده می پردازند.