کتاب ده گونه نوآوری

148,000 تومان

کتاب ده گونه نوآوری

148,000 تومان

نویسنده: لری کیلی، رایان پیکل،برایان کوئین و هلن والترز

مترجم: آقای بابک وطن دوست, آقای رضا قنبرزاده میاندهی و آقای سینا فخارمنش

تاریخ انتشار: تابستان 97