هدف گذاری؛ راه حل های حرفه ای برای چالش های روزانه

23,000 تومان

هدف گذاری؛ راه حل های حرفه ای برای چالش های روزانه

23,000 تومان

نویسنده: دانشکده کسب و کار هاروارد

مترجم: مسعود سلطانی

تاریخ انتشار: بهار 1391-چاپ پنجم

تعيين اهداف، موضوعي چالشي است. چگونه اهداف خود را از ميان بي‌شمار اهداف ممكن، براي خود، گروه كاري خود و يا كاركنان تحت مديريت خود انتخاب كنيد؟ در اين كتاب با مرور فرايند هدف‌گذاري، ايده‌ها و نكته‌هاي مهمي براي غلبه بر چالش‌هاي هدف‌گذاري شرح داده شده است. شفافيت اهداف، تعريف اهداف گروه كاري بر مبناي تغييرات صنعت و سازمان، تعيين اولويت‌ها در زماني كه اهداف با يكديگر تعارض دارند، و استفاده از نقاط قوت گروه براي تحقق اهداف مورد نظر، بخشي از مطالبي است كه در اين كتاب به آنها پرداخته‌ شده است.