نوآفرینی

88,000 تومان

نوآفرینی

88,000 تومان

نویسنده: آدام گرانت

مترجم: رضا رایان راد- محمد علی شفیعا

تاریخ انتشار: زمستان96

دنیا را با خودتان سازگار کنید.
نوآفرینی عبارت است از رفتن به راهی که کمتر کسی در آن گام نهاده است.
نوآفرینان افراد ناهمرنگی هستند که جهان را به جنبش در می آورند.