تفکر طراحی در کسب و کار

128,000 تومان

تفکر طراحی در کسب و کار

128,000 تومان

تفکر طراحی در کسب و کار

نویسنده: جین لیدکا، تیم اگیلوی

مترجم: مرتضی خضری پور

تاریخ انتشار: تابستان 1396

طراحان فردا را به وجودمی آورند؛ چیزی خلق می کنند که وجود ندارد. برای دستیابی به رشد، باید چیزی در آینده خلق کنیم که با زمان حال فرق کند. اما اساساً آینده‌های تاثیرگذار و قدرتمند به ندرت از طریق تجزیه و تحلیل کشف می‌شوند.