فرصتی طلایی برای استارتاپ‌های خوزستان

0

اولین نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان خوزستان با حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و با هدف معرفی فرصت‌های استان خوزستان ۴ تا ۷ آذرماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی اهواز  برگزار می‌شود. 

در سـند چشـم‌انـداز ۱۴۰۴ ایـران کشـوری توسـعه‌یافته بـا جایـگاه اول اقتصـادی، علمـی و فـناوری در سـطح منطقـه آسـیای جنـوب غربـی و بـا هویـت اسلامی و انقلابـی، الهام‌بخـش در جهـان اسلام و بـا تعامـل سـازنده و مؤثــر در روابــط بین‌الملــل تصویــر شــده اســت. بنابرایــن دسترســی بــه جایــگاه اول قــدرت اقتصــادی در منطقــه به عنــوان اولویـتِ اصلـی هدف‌‌گـذاری شـده ‌و بر ایـن اسـاس لازم اسـت تولیـد ملـی در افـق چشـم‌انداز افزایـش یافتـه و در بیـن رقبـای منطقـه در جایـگاه بالاتـری قـرار گیـرد. با درنظر گرفتن این نکته باید گفت که در استان خوزستان امکانـات لازم، زیرسـاخت‌ها و شـرایط بـرای سرمایه‌گذاری در مهیاسـت و اسـتان خوزسـتان بـه لحـاظ حجـم سرمایه‌گذاری ملـی در رده نخسـت قـرار دارد. توجه به این موضوع می‌تواند زمینه‌های افزایش سرمایه‌گذاری در بخش خصوصـی را فراهم کند. از سوی دیگر موقعیـت اسـتراتژیک اسـتان خوزسـتان و همجـواری بـا کشـور عـراق و کشـورهای حاشـیه خلیج فـارس و همچنیـن دسترسـی آسـان اسـتان بـه راه‌هـای مواصلاتی ازجملـه زمینـی، دریایـی و هوایـی بـه ایـن کشـورها سـبب ایجاد پتانسیل بالایی در بخش‌هــای مختلــف برای انجــام سرمایه‌گذاری شده است. این موقعیت برای شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های فعال در خوزستان موقعیتی استثنایی است و این ظرفیت‌ها می‌تواند با مدیریت مناسب و هدایت سرمایه‌های عظیمی که در این استان وجود دارد، به رشد هرچه بیشتر فضای استارتاپی و شرکت‌های اقتصادی دانش‌بنیان در این استان کمک کند. 

سـرمایه‌پذیـران بخـش دولتـی و عمومی فعال در اسـتان خوزســتان و منطقــه آزاد ارونــد شــامل دســتگاه‌های متولــی و وزارتخانه‌های مرتبط با فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی و همچنین فعالان و ســرمایه‌پذیــران بخــش خصوصــی فعــال در اســتان خوزســتان در حوزه خدمــات، تجــارت و بازرگانــی شـرکت‌های تامیـن سـرمایه، صندوق‌هـای سرمایه‌گذاری، کارگزاری‌های بــورس، شــرکت‌ها و هولدینگ‌های سرمایه‌گذاری دولتــی و عمومــی، شــرکت‌های دانش‌بنیان و اسـتارت‌آپ‌هـای فعـال در اسـتان خوزسـتان و منطقــه آزاد ارونــد در این نمایشگاه حضور فعال دارند. در سال ۱۳۹۴ دســتگاه‌های اصلــی متولــی سرمایه‌گذاری در خوزستان پاویـون سرمایه‌گذاری اسـتان خوزسـتان را در هفتمیـن نمایشـگاه معرفـی فرصت‌هـای سرمایه‌گذاری کشـور در جزیـره کیش برپـا کردنـد. ارائـه ۲۰۰ فرصـت سرمایه‌گذاری بـه ارزش بیـش از یـک میلیـون و ۲۲۰ هـزار میلیـارد ریـال و برپایـی نشسـت تخصصــی سرمایه‌گذاری اســتان خوزســتان بــا حضــور مقامــات عالــی اســتان و سرمایه‌گذاران، از مهم‌تریــن اقدامــات اســتان خوزسـتان در نمایشـگاه کیـش سال گذشته بـوده اسـت. گفتنی است این نمایشگاه یکی از محورهای مهم در جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود و در آن بخش‌های ویژه‌ای به فعالان حوزه استارتاپی و شرکت‌های اقتصادی دانش‌بنیان اختصاص یافته و قرار است با همکاری پارک علم و فناوری همایش‌هایی در راستای معرفی این شرکت‌ها در نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خوزستان برگزار ‌شود. 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.