ثبت شکایات

امتیاز بدهید

هرگونه انتقاد، پیشنهاد یا شکایت را به ایمیل زیر ارسال کنید. ایمیل فوق فقط توسط مدیر مسئول و سردبیر شنبه بررسی خواهد شد و در کمتر از چند ساعت پاسخ و یا اقدام لازم انجام خواهد شد.

sardabir.shanbe@gmail.com