آی‌ام‌دی

تفاوت مفهوم تغییر برای یک مدیر و یک کارمند

تغییر مدیریت آنطور که انتظار می‌رود، تاثیر بسزایی در روند اجرای یک فعالیت ندارد. بر اساس آمار و ارقام منتشر …

0